O projekcie

Projekt „Od pomysłu do działania” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu od: 2017-02-01 do: 2019-02-28

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia 100 mieszkańców z terenu 5 powiatów województwa lubelskiego, w wieku 30 lat i więcej .

Oferujemy:

  • 23 000 zł dotacji inwestycyjnej dla 80 osób wyłonionych w konkursie biznes planów
  • do 22 200 zł finansowego wsparcia pomostowego dla 80 osób w miesięcznych transzach przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności
  • szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy
  • szkolenia niezbędne na etapie prowadzenia działalności
  • wsparcie mentora