Dokumenty

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w biurze projektu w Lublinie (siedziba Fundacji „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin). O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu do biura projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty w terminie od 01.03.2017 r. do 31.05.2017 r. w oparciu o opracowany Regulamin rekrutacji.

Rekrutacja prowadzona będzie w pięciu turach, dla każdej tury będzie prowadzony niezależny proces rekrutacyjny.

Każdorazowo terminy naboru dokumentów rekrutacyjnych będą publikowane na stronie internetowej: oic.lublin.pl oraz w biurze projektu, w poszczególnych turach z 10 dniowym wyprzedzeniem.

Etapy rekrutacji:

  • Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami

  • Ocena formalna

  • Ocena merytoryczna wstępnego pomysłu biznesowego

  • Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym mająca na celu zbadanie predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia firmy i ustalenie ścieżki szkoleniowo-doradczej

W/w etapy rekrutacji wyłonią 100 Uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:

 

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu „Od pomysłu do działania”

Zasady rozliczania dotacji  – „Od pomysłu do działania”

Dotacja

Opis faktury
Oświadczenie – kasa fiskalna
Oświadczenie – rzeczy używane
Oświadczenie – wydatki zgodne z biznesplanem
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Rozliczenie dotacji – wzór

Wsparcie pomostowe

Opis faktury
Rozliczenie wsparcia pomostowego – wzór
PODSTAWOWY KATALOG WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

loga do pobrania

loga UE – do pobrania
logo projektu „Od pomysłu do działania” – do pobrania