Oferta

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • bezzwrotne dotacje w wysokości do 23 000 zł
 • finansowe wsparcie pomostowe w średniej wysokości 1 250 zł (dla 60 osób) lub 1 850 zł (dla 20 osób) przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych. Łącznie aż do 45 200 zł!!!

 • Przeprowadzenie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

 • doradztwo grupowe w wymiarze 8 godzin

 • warsztat przedsiębiorczości symulacyjna gra decyzyjna w wymiarze 8 godzin,

 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w wymiarze 24-40 godzin w zależności od stopnia wiedzy,

 • indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia i rozwoju własnej firmy w wymiarze 6-8 godzin na uczestnika w zależności od stopnia wiedzy);

 • Szkolenia niezbędne na etapie prowadzenia działalności z zakresu: Strategia biznesowa, Strategia marketingowa, Rachunkowość i kwestie prawne, Planowanie finansowe, Zarządzanie sobą w czasie i radzenie sobie ze stresem, Zarządzanie zasobami ludzkimi (6 modułów x 24 godz./moduł)

 • Wsparcie mentoringowe każdego Uczestnika projektu w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia firmy. Uczestnicy Projektu będą pod stałą opieką mentora, który doradzi w rozwiązywaniu ewentualnych indywidualnych problemów występujących w prowadzeniu firmy (średnio 2 godz./m-c)

 

 

Dodatkowo oferujemy:

 • wyżywienie,
 • bogate materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.