Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

Mają 30 lat i więcej i zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego w jednym z 5 powiatów:

 • łukowskim,
 • radzyńskim,
 • bialskim (grodzkim i ziemskim),
 • parczewskim,
 • włodawskim,
 • ryckim;

  pozostają bez pracy (w tym są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

  oraz kwalifikują się do min. jednej z grup docelowych w projekcie:

  • kobiety;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby odchodzące z rolnictwa, czyli rolnicy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczona w KRUS (przejście z KRUS do ZUS).